ALGEMENE VOORWAARDEN AA-EQUIPMENT SUPPORT B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes, overeenkomsten, leveringen van goederen, het verrichten van diensten of daarmee samenhangende overeenkomsten door AA-Equipment Support B.V. (hierna te noemen: AAES) tegenover diens klant (hierna te noemen: Klant).

1.2 De algemene voorwaarden van de Klant en de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk door AAES van de hand gewezen.

1.3  Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden AAES slechts indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4  Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn of zouden worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, of de tussen de Klant en AAES gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, onverkort van kracht. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van de aangetaste bepaling. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

1.5 AAES is gerechtigd om onderhavige algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht. AAES zal de Klant steeds op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen. Indien de Klant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging tot gevolg heeft dat aan de Klant een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze Klant de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarde in werking is getreden.

Artikel 2 Aanbieding

2.1  Alle aanbiedingen en offertes van AAES zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.  

2.2  Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door AAES onder normale omstandigheden, op basis van de AAES bekende gegevens en gedurende werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.

2.3 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de informatie die AAES daarvoor van de Klant heeft ontvangen. De Klant staat in voor de informatie en garandeert de juistheid en volledigheid daarvan.

Artikel 3 Totstandkoming

3.1  Na aanvaarding door de Klant van een aanbod van AAES komt een overeenkomst pas tot stand door een schriftelijke orderbevestiging van AAES, of doordat AAES feitelijk uitvoering geeft aan het aanbod. Indien niet binnen 3 werkdagen de juistheid van de inhoud van een schriftelijke bevestiging van AAES wordt weersproken, zijn partijen daaraan gebonden.

3.2 De inhoud van een orderbevestiging van AAES wordt geacht een volledige en juiste weergave van de overeenkomst te zijn.

3.3 AAES kan niet aan haar orderbevestiging worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen of heeft behoren te begrijpen dat de aanbieding of orderbevestiging, dan wel een onderdeel daarvan, een misslag, kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4  Na de overeenkomst aangenomen orders, gemaakte (aanvullende) afspraken, wijzigingen en of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan door personeel, vertegenwoordigers of verkopers van AAES, zijn niet bindend, tenzij deze door een bevoegde vertegenwoordiger van AAES schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 4 Wijzigingen en annuleringen

4.1  In het geval zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst omstandigheden voordoen, die een behoorlijke uitvoering daarvan (dreigen te) belemmeren, zullen in onderling overleg de nodige maatregelen worden getroffen om tot een ongestoorde voortgang te komen.

4.2  In het geval van een wijziging van de overeenkomst, waaronder is begrepen de levering van een nieuwe/gewijzigde versie van het product, een uitbreiding of wijziging van de door AAES te verrichten werkzaamheden impliceert, dan komen de daaruit voortvloeiende meerkosten alleen dan voor rekening van AAES indien de uitbreiding te wijten is aan de omstandigheden die AAES op het moment van sluiten van de overeenkomst kende of behoorde te kennen. In de andere gevallen komen de meerkosten voor rekening van de Klant.

4.3 In het geval gewichtige omstandigheden AAES nopen tot het leveren van zaken die afwijken van hetgeen is overeengekomen is AAES daartoe bevoegd, mits de betreffende wijzigingen geen verslechtering betekenen. Het leveren van alternatieve doch ten minste gelijkwaardige zaken geeft de Klant geen recht schadevergoeding en/of ontbinding te vorderen dan wel haar verplichtingen jegens AAES op te schorten.

4.4 Indien tussen partijen een overeenkomst is ontstaan dan is de Klant gehouden aan AAES de schade te vergoeden welke AAES lijdt ten gevolge van een annulering of ten gevolge van het niet-afnemen door de Klant.

Artikel 5 Prijs 

5.1  De offerte van AAES geeft een zo volledig mogelijke weergave van de prijsfactoren. Alle door AAES opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en eventuele heffingen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de volgende kosten niet in de prijs inbegrepen:, transport-/leveringskosten, servicekosten en kosten voor instructie en opleiding van gebruikers, alsmede kosten voor in- en uitlading, verzending/transport of opslag van door de Klant ter beschikking gestelde materialen, alsmede kosten voor materiaal dat niet tot de normale outillage van AAES behoort en overige kosten voor de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten en/of lasten van derden.

5.2  De door AAES opgegeven prijzen zijn genoteerd in Euro of in een andere door AAES schriftelijk overeengekomen valuta; eventuele koersverschillen zijn voor rekening en risico van de Klant, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

5.3  De door AAES opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de offerte/aanbieding, dan wel op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende kostprijsfactoren, zoals valutakoersen, inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten en op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden.

5.4  AAES heeft het recht aan de Klant een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, indien na het sluiten van de overeenkomst een verhoging optreedt in een of meer prijsbepalende factoren, w.o., maar niet beperkt tot arbeidslonen, premies, materialen en koerswijzigingen.

5.5  Het gestelde in artikel 5.4 geldt ook indien de aldaar bedoelde wijzigingen in de prijsbepalende factoren het gevolg zijn van reeds bij het tot stand komen van de overeenkomst te voorziene omstandigheden.

5.6  Indien de toepassing van artikel 5.4 mocht leiden tot een prijsverhoging van 10 % of meer en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief, binnen één week nadat AAES kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen. Deze bevoegdheid vervalt indien de Klant niet binnen één week op de voorgeschreven wijze de overeenkomst ontbindt.

5.7 Indien meer of aanvullende werkzaamheden door AAES of de door haar in te schakelen derden dienen te worden uitgevoerd als gevolg van het feit dat de door de Klant verstrekte informatie onjuist of onvolledig blijkt, werkzaamheden als gevolg van omstandigheden liggend in de risicosfeer van de Klant niet of niet onmiddellijk kunnen worden uitgevoerd, de Klant wijzigingen voorstelt in de overeenkomst of de wijze van uitvoering daarvan, dan wel indien de Klant expliciet om dergelijke meer-werkzaamheden verzoekt, kan AAES de met die werkzaamheden gemoeide kosten aan de Klant in rekening brengen, waarbij geldt dat AAES de voor uitvoering van die werkzaamheden voorziene kosten direct mag factureren. 

Artikel 6 Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de Klant te geschieden binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur door overboeking op de door AAES aangegeven bankrekening, zonder korting, opschorting of verrekening uit welke hoofden dan ook. Deze termijn geldt als fatale termijn, bij verstrijken van welke de Klant in verzuim is.

6.2  Indien met de Klant termijnbetalingen zijn overeengekomen, dan geldt bij verzuim ten aanzien van enige termijn dat alle andere (toekomstige) termijnen direct opeisbaar zijn.

6.3  Bij niet tijdige betaling is de Klant van rechtswege jegens AAES in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist. De Klant is vanaf de vervaldag een contractuele rente verschuldigd, gelijk aan een rentepercentage van 1,5% per maand, of de wettelijke rente indien deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn.

6.4  Bij niet tijdige betaling is de Klant direct incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00.

6.5  Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs indien de Klant mededeelt dat de voldoening op een andere vordering ziet.

6.6  De Klant is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in het product en om welke andere reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten.

6.7  In geval van liquidatie, insolventie, aanvraag van faillissement of surséance van betaling van de Klant zijn vorderingen van AAES, uit welke hoofde dan ook, bij de Klant onmiddellijk opeisbaar.

6.8  Te allen tijde heeft AAES het recht van de Klant zekerheid, in welke vorm dan ook, te verlangen voor de nakoming van al haar (toekomstige) verplichtingen uit de overeenkomst. Indien de Klant niet voldoet aan het verzoek van AAES tot het stellen van zekerheid, heeft AAES het recht de overeenkomst te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

7.1 Alle diensten van AAES worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst AAES uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de overeenkomst is omschreven.

7.2 AAES voert de overeenkomst uit naar eigen inzicht, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7.3 AAES heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt in dat geval uitdrukkelijk uitgesloten.

7.4  Alle door AAES opgegeven uitvoerings- en levertijden alsmede opgegeven opleveringsdata zijn te allen tijde indicatieve, niet-fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien en voor zover AAES niet in staat is om binnen die termijn uit te voeren dan wel te leveren, zal zo spoedig mogelijk in overleg met de Klant een nieuwe uitvoerings- of leveringsdatum overeen worden gekomen. Uitgestelde uitvoering dan wel levering leidt niet tot enige schadeplichtigheid aan de zijde van AAES.

7.5  De opgegeven uitvoerings- en leveringstijden dan wel opleveringsdata zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op de AAES bekende gegevens en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door AAES bestelde materialen en/of onderdelen.

7.6  Het is de Klant niet toegestaan om in geval van een overschrijding van een uitvoerings- of leveringstermijn enige verplichting jegens AAES op te schorten of niet na te komen.

7.7  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering Ex Works te Helmond (Incoterms 2020) en op de door AAES gestelde tijdstippen, welke tijdstippen door AAES aan de Klant tijdig en indien mogelijk in overleg zullen worden opgegeven. De Klant is gehouden het door AAES geleverde op het vastgestelde tijdstip in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten (waaronder opslag-, vracht- en stallingskosten) conform het bij AAES of plaatselijk geldende tarief ten laste van de Klant komen. Het risico van het geleverde gaat op het moment van terbeschikkingstelling over op de Klant.

7.8  AAES is gerechtigd in delen te leveren. AAES zal in dat geval steeds per deellevering de leveringstijdstippen opgeven. Het bepaalde in artikel 7 is van overeenkomstige toepassing op de deelleveringen.

7.9  Bij levering Ex Works wordt het transport verzorgd door de Klant, tenzij partijen overeenkomen dat AAES voor rekening en risico van de Klant het transport verzorgt. AAES kan de kosten van een eventueel door haar afgesloten transportverzekering ten laste van de Klant brengen.

7.10 In de situatie dat partijen overeenkomen dat AAES het transport verzorgt, is de Klant verantwoordelijk voor de ontvangst en lossing van de Producten. Dit betekent dat de Klant zorg draagt voor de aanwezigheid van personeel dan wel derden en/of hulpzaken op het overeengekomen tijdstip en op de overeengekomen plaats teneinde een deugdelijke levering mogelijk te maken. Schade die voortvloeit uit het niet nakomen van bovenstaande verplichting komt voor rekening van de Klant.

7.11 Indien levering op een door de Klant gekozen locatie geschiedt dan geldt dat het risico van de door AAES te leveren Producten op het moment van levering aan de vervoerder van AAES overgaat op de Klant. Artikel 7.7 van deze algemene voorwaarden is in het geval van bovenstaande levering van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Klachten en garantie

8.1 De Klant dient een klacht ter zake van de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende schade onverwijld en in ieder geval binnen vijf werkdagen na het verrichten van de Diensten aan AAES schriftelijk en gemotiveerd mede te delen, op straffe van verval van alle rechten.

8.2 De Klant is gehouden om geleverde producten onverwijld na levering te inspecteren. De Klant dient een klacht ter zake van het geleverde product ten aanzien van kwantiteit, zichtbare gebreken en/of schade direct bij levering kenbaar te maken. Indien niet terstond bij ontvangst omtrent wordt geklaagd, geldt zulks als volledig bewijs dat de Klant de zaken bij levering in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen. De bij de levering verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van de geleverde producten juist weer te geven, tenzij de Klant daartegen terstond zijn bezwaar na ontvangst van de producten schriftelijk aan AAES meldt.

8.3 Alle overige klachten ten aanzien van tekortkomingen of gebreken van het geleverde product dienen zo spoedig mogelijk bij kennisname dan wel uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van het product schriftelijk bij AAES te zijn gemeld, op straffe van verval van alle rechten.

8.4 Elk recht van de Klant om te klagen ter zake het geleverde product vervalt in ieder geval zodra het is verwerkt, bewerkt dan wel verkocht.

8.5 Indien en voor zover een klacht gegrond is en de Klant binnen de daarvoor geldende termijnen als bedoeld in dit artikel heeft geklaagd, kan AAES naar haar eigen keuze de uitgevoerde diensten, dan wel de geleverde producten (voor zover mogelijk) binnen redelijke termijn herstellen of opnieuw uitvoeren dan wel leveren.

8.6 Het indienen van een klacht geeft de Klant geen recht om zijn betaling op te schorten.

8.7 De door AAES te leveren producten worden zonder garantie geleverd, tenzij door AAES uitdrukkelijk anders schriftelijk is vermeld.

8.8 Indien door AAES een product met garantie wordt geleverd dan kan AAES nimmer worden aangesproken indien en voor zover eventuele gebreken optreden tijdens de garantieperiode als gevolg van normaal te achten slijtage, verkeerde bediening of onoordeelkundige behandeling, misbruik, gebruik in strijd met de door AAES gegeven voorschriften, onachtzaamheid, ongeval, het niet nakomen van de onderhoudsvoorschriften en/of normale onderhoudszorg of wanneer het product is gerepareerd of gewijzigd zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van AAES, dan wel indien sprake is van gebruik voor andere dan de normale doeleinden onjuist of onkundig gebruik door de Klant. Onder garantie vallen evenmin de arbeidsuren en transportkosten, gemoeid met herstel van de schade.

8.9 De verplichtingen van AAES uit hoofde van de garantie in artikel 8 strekken niet verder dan het kosteloos repareren, het kosteloos vervangen van een product of onderdeel daarvan of het crediteren van een evenredig deel van de factuur, zulks ter keuze van AAES en binnen een door AAES te bepalen redelijke termijn. Het product of onderdeel daarvan dat gerepareerd of vervangen moet worden, moet franco aan AAES of een door AAES aangewezen derde worden toegezonden. Demontage en montage en eventuele reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de Klant.

8.10 De Klant is verplicht op verzoek van AAES de gelegenheid te geven om naar aanleiding van haar beroep op de garantie een onderzoek door een door AAES aan te wijzen deskundige te laten verrichten, bij gebreke waarvan het recht op garantie vervalt. De uitspraak van deze deskundige zal voor beide partijen bindend zijn. De kosten van bovenvermelde expertise zijn voor rekening van de Klant indien het door hem gedane beroep op garantie ongegrond blijkt. In het geval het beroep op garantie terecht blijkt, zijn de kosten van expertise voor rekening van AAES.

8.11 De Klant kan alleen een beroep doen op de garantie als vervat in deze bepaling, indien hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van AAES heeft voldaan.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove roekeloosheid van AAES, is AAES niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant zal lijden anders dan voor de in dit artikel 9 genoemde verplichtingen. AAES is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade aan de zijde van de Klant. Meer specifiek is AAES nimmer aansprakelijk voor schade van derde partijen, gederfde winst, verlies van omzet, geleden verliezen alsmede gemiste opdrachten en gemiste besparingen, verlies van klanten, verlies van gegevens, niet terug verdiende investeringen, te late leveringen, kosten van uitvoering van Product Recalls, schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of -stagnatie, letselschade en (buiten)gerechtelijke kosten, ongeacht of die schade wordt aangemerkt als indirecte of directe schade.

9.2 Met betrekking tot softwarelicenties die de Klant van AAES verkrijgt, geldt uitdrukkelijk hetgeen is opgenomen in artikel 11 van deze voorwaarden, waarbij meer specifiek wordt verwezen naar de volledige uitsluiting van aansprakelijkheid van AAES voor alle schade van de Klant samenhangend met de software dan wel het (beperkte) gebruik daarvan.

9.3 indien AAES supportdiensten levert aan de Klant, ongeacht of dat voertuig technische support of andersoortige support is en ongeacht of die support voortvloeit uit een concrete overeenkomst of anderszins, geldt dat de taak en verantwoordelijkheid van AAES zich beperkt tot het adviseren en ondersteunen van de Klant bij het uitvoeren van diagnoses en het mede bepalen van de benodigde werkzaamheden. De Klant is en blijft in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor de definitieve diagnose en het definitief bepalen van de uit te voeren werkzaamheden, en AAES is nimmer aansprakelijk voor een onjuiste of onvolledige diagnose of de op basis daarvan verrichte werkzaamheden, waarbij uitdrukkelijk wordt verwezen naar artikel 14 van deze voorwaarden.

9.4 De eventuele aansprakelijkheid van AAES is in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In geval van een duurovereenkomst geldt dat de maximale aansprakelijkheid van AAES is beperkt tot de factuurwaarde over het kalenderjaar voorafgaande aan een schadeaanspraak. In geval de schade betrekking heeft op een licentieovereenkomst voor software, is de aansprakelijkheid beperkt tot factuurwaarde over het kalenderjaar voorafgaande aan een schadeaanspraak voor de individuele licentie waaronder zich de schade heeft voorgedaan.

9.5 Indien AAES ter zake de schade een aansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten, en het uit te keren bedrag is lager dan het maximale schadebedrag voortvloeiend uit dit artikel 9, is de aansprakelijkheid van AAES in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat krachtens de aansprakelijkheidsverzekering voor het desbetreffende voorval wordt uitgekeerd.

9.6 De Klant dient uiterlijk binnen 1 jaar nadat de schade of het gebrek is ontdekt, dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt een eventuele aanspraak in rechte aanhangig te maken. Verzuim van de voornoemde termijn in acht te nemen leidt tot verval van iedere aanspraak van de Klant.

9.7 De Klant vrijwaart AAES uitdrukkelijk voor alle aanspraken, rechten en rechtsvorderingen van derden verband houdend met de overeenkomst en de uitvoering daarvan. De Klant zal AAES dienaangaande ter zake volledig schadeloosstellen.

Artikel 10 Overmacht

10.1 In geval van overmacht is AAES gerechtigd de overeenkomst te annuleren of haar leveringsverplichtingen op te schorten zolang de overmacht voortduurt, zonder dat de Klant enig recht heeft op vergoeding van schade of kosten.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt het volgende: oorlog, rellen, stakingen, uitval van machines en/of gereedschappen, storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, het niet beschikbaar zijn van vervoer, overheidsmaatregelen, alsmede iedere omstandigheid welke dan ook waardoor het voor AAES onmogelijk is om op normale wijze te leveren of uit te voeren.

10.3 Indien AAES bij het intreden van een overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde, respectievelijk uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake is van een zelfstandige overeenkomst.

10.4 In geval van overmacht is AAES, zulks naar eigen keuze, gerechtigd, hetzij de uitvoerings- dan wel leveringstijd te verlengen zolang de overmacht voortduurt, hetzij de overeenkomst te annuleren.

Artikel 11 Softwarelicentie

11.1 Indien en voor zover een product door AAES aan de Klant wordt geleverd dat tevens een softwarelicentie bevat dan geldt al hetgeen in artikel 11 is opgenomen als aanvulling op de andere artikelen opgenomen in de onderhavige algemene voorwaarden. Indien een bepaling uit artikel 11 niet in overeenstemming is met een ander artikel van de onderhavige algemene voorwaarden dan geldt ten aanzien van de softwarelicentie de desbetreffende bepaling uit artikel 11.

11.2 Indien en voor zover de door de Klant gebruikte software afkomstig is van een leverancier van AAES en als zodanig door AAES aan de Klant een sublicentie is verstrekt, geldt dat de klant uitdrukkelijk accepteert dat AAES niet verantwoordelijk en daarmee ook niet aansprakelijk is voor de inhoud en het goede functioneren van de software. Ingeval van klachten over of gebreken in het functioneren van de software, zal AAES de belangen van de Klant jegens de leverancier van de software zo goed mogelijk dienen en de Klant waar nodig en mogelijk ondersteunen door vragen of klachten met de leverancier te bespreken. AAES en de leverancier zijn nimmer aansprakelijk voor schade en kosten ter zake verminking, vernietiging, verlies of zoekraken van bestanden, opgeslagen informatie of informatiedragers. De Klant is gehouden tot het maken en bijhouden van back-ups van de eigen gegevensbestanden.

11.3 De rechthebbende op de software, ongeacht of dat AAES of een leverancier van AAES is, is gerechtigd naar eigen inzicht aanpassingen en/of vernieuwingen aan te brengen in de software. AAES dan wel de leverancier stelt de Klant op de hoogte van een update of upgrade voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de software. De licentiegever is gerechtigd om bij een update of upgrade de software te beperken of tijdelijk buiten gebruik te stellen voor zover dit noodzakelijk is om de update of upgrade te realiseren. Zo mogelijk zal de licentiegever onderhoud en aanpassingen doorvoeren buiten normale werktijden. AAES dan wel de leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade ontstaan door een update of upgrade.

11.4 De softwarelicentie geeft de Klant het gebruiksrecht om de software te gebruiken ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering, zulks steeds binnen de reikwijdte en met inachtneming van de bepalingen van de overeenkomst en verdere afspraken daarover. Alle (gebruiks)rechten van de Klant uit hoofde van de overeenkomst of licentie om gebruik te maken van de software en eventueel van de daaraan verbonden Intellectuele eigendomsrechten, komen bij afloop of beëindiging van de licentieovereenkomst van rechtswege te vervallen.

11.5 De Klant erkent hierbij dat alle Intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan de software aan AAES en/of, al naar gelang het geval, de leveranciers van de software toebehoren en zullen blijven toebehoren. De onderhavige overeenkomst beoogt niet om enig intellectueel eigendomsrecht over te dragen aan de Klant. Indien gedurende de looptijd van deze softwarelicentie wijzigingen of aanvullingen in de software worden opgenomen, komen de daarmee samenhangende intellectuele eigendomsrechten in alle gevallen toe aan AAES dan wel de rechthebbende leverancier van AAES.

11.6 Het is de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om de software te decompileren, de codes te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen, behoudens voor zover zulks zou geschieden in overeenstemming met de wettelijke regels aangaande het tot stand brengen van interoperabiliteit van de software met andere programmatuur. De Klant zal in dat geval de werkzaamheden ten behoeve van de interoperabiliteit afstemmen met en uitvoeren conform de instructies van AAES of de rechthebbende leverancier.

11.7 De Klant zal de van tijd tot tijd door AAES of de leverancier te verstrekken richtlijnen en instructies ter zake van het gebruik van de Software strikt naleven. De Klant is gehouden om te zorgen voor voldoende kennis niveau ten behoeve van het gebruik van de software en de daaraan verbonden producten. Indien en voor zover AAES dan wel de leverancier van de software en producten concludeert dat het kennisniveau van de Klant onvoldoende is, is de Klant gehouden om de door AAES dan wel de leverancier voorgestelde trainingen of opleiding te volgen.

11.8 Tenzij anders overeengekomen is de duur van een softwarelicentie is één jaar. De licentie wordt telkens stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij deze door een partij wordt beëindigd. Beëindiging dient schriftelijk middels een aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn minimaal één maand voor het verstrijken van de duur van de softwarelicentie aan AAES te worden medegedeeld, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien en voor zover de Klant enige verplichting uit dit artikel 11, dan wel enige materiële verplichting uit de overeenkomst met AAES niet nakomt en dienaangaande in verzuim is, is AAES gerechtigd om de softwarelicentie met onmiddellijke ingang te ontbinden.

11.9 Betaling van de prijs voor de softwarelicentie geschiedt voor het eerste jaar gelijktijdig met de betaling van het geleverde product, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Indien de overeenkomst met de Klant stilzwijgend is verlengd, dan geldt dat de Klant de factuur voor de softwarelicentie van het daaropvolgende jaar na de stilzwijgende verlenging ontvangt en voor aanvang van het volgende licentiejaar aan AAES dient te hebben betaald. Indien de Klant zich niet houdt aan zijn betalingsverplichting dan is de Klant direct in verzuim en is de betaling opeisbaar. AAES heeft in dat geval het recht om de functionaliteit van de software te beperken of op te schorten.

11.10 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de installatie van de software, tenzij partijen overeenkomen dat AAES de software bij voor de Klant zal installeren. De Klant dient zelf zorg te dragen voor een eigen computersysteem en bijbehorende apparatuur die voldoen aan de minimale eisen om apparatuur en software deugdelijk de laten functioneren de gebruiken.

Artikel 12 Trainingen

12.1 Indien en voor zover een training door AAES aan de Klant wordt gegeven dan geldt al hetgeen in artikel 12 is opgenomen als aanvulling op de andere artikelen opgenomen in de onderhavige algemene voorwaarden. Indien een bepaling uit artikel 12 niet in overeenstemming is met een ander artikel van de onderhavige algemene voorwaarden dan geldt ten aanzien van de training de desbetreffende bepaling uit artikel 12.

12.2 Een aanmelding voor een training dient schriftelijk te geschieden en is bindend na bevestiging door AAES.

12.3 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van AAES aanleiding geeft, is AAES ook na acceptatie gerechtigd de training te annuleren, te combineren met één of meerdere trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

12.4 Trainingen van AAES vinden plaats in het trainingscenter van AAES, tenzij partijen anders overeenkomen. Indien de training plaatsvindt op locatie van de Klant dan draagt de Klant zorg voor de beschikbaarheid van deugdelijke trainingsfaciliteiten, werkende apparatuur en programmatuur.

12.5 Annulering of niet-verschijning doen niets af aan de betaalverplichtingen van de Klant die hij heeft op grond van de overeenkomst.

12.6 Indien niet anders overeengekomen geldt dat de betaling voorafgaand aan de training dient te zijn voldaan. AAES behoudt zich het recht voor om deelname aan de training te weigeren indien de betaling niet voorafgaand aan de training is bijgeschreven op de bankrekening van AAES.

Artikel 13 Onderhoud, controle en (periodieke) ijking

13.1 Indien partijen overeenkomen dat AAES onderhouds-, controlewerkzaamheden dan wel een periodieke ijking zal verrichten ten behoeve van de Klant dan geldt al hetgeen in artikel 13 is opgenomen als aanvulling op de andere artikelen opgenomen in de onderhavige algemene voorwaarden. Indien een bepaling uit artikel 13 niet in overeenstemming is met een ander artikel van de onderhavige algemene voorwaarden dan geldt ten aanzien van de onderhoud, controle of periodieke ijking de desbetreffende bepaling uit artikel 13.

13.2 Onder de prijs voor de werkzaamheden betreffende het onderhoud, de controle of de ijking valt niet het herstellen van geconstateerde gebreken. AAES stelt dit alleen vast. Het herstellen van geconstateerde gebreken moet worden gezien als meer-werkzaamheden. Indien de Klant wenst dat de gebreken worden gerepareerd dan kan AAES de kosten hiervan in rekening brengen bij de Klant.

13.3 De Klant heeft geen recht op vervangend apparatuur gedurende de tijd dat AAES de te onderhouden, de te controleren of de te ijken apparatuur onder zich heeft.

13.4 Alvorens de apparatuur door AAES wordt onderhouden, gecontroleerd dan wel geijkt, draagt de Klant er zorg voor dat van alle in of op de apparatuur vastgelegde programmatuur en data een reservekopie is gemaakt. De Klant draagt het risico voor schade dan wel verlies van de programmatuur en data.

13.5 AAES kan nimmer, behoudens opzet of grove roekeloosheid aan de zijde van AAES, aansprakelijk worden gehouden voor schade ontstaan aan de apparatuur gedurende de tijd dat zij deze onder zich heeft ten behoeve van een onderhoud, controle of ijking.

Artikel 14 Supportwerkzaamheden

14.1 Supportwerkzaamheden die AAES voor de Klant uitvoert kunnen bestaan uit enerzijds remote support die online of telefonisch wordt gegeven, of on-site support op locatie bij de Klant door een medewerker van AAES. De overeenkomst met de Klant bepaalt welke supportwerkzaamheden AAES ten behoeve van de Klant uitvoert.

14.2 Remote support kan onder andere bestaan uit ondersteuning bij het gebruik van (diagnose)apparatuur en het uitvoeren van diagnoses, het updaten of upgraden van voertuig software, het vaststellen van problemen of gebreken aan het voertuig en het aanleveren van technische data en gegevens voor voertuig. Bij remote support is de Klant, voor zover AAES niet haar eigen apparatuur inzet, in alle andere gevallen verantwoordelijk voor het deugdelijk functioneren van de door de Klant gebruikte apparatuur en systemen, waaronder uitdrukkelijk ook de online verbindingen, die van belang zijn voor de uitgevoerde supportwerkzaamheden.

14.3 AAES spant zich te alle tijden in om de supportwerkzaamheden voor de Klant zo snel en zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. De aard van de supportwerkzaamheden is evenwel dat AAES de Klant voorziet van zoveel mogelijk relevante informatie en data teneinde de klant te ondersteunen bij het verrichten van een definitieve diagnose en het oplossen van eventuele problemen aan een voertuig. AAES is daarbij mede afhankelijk van input en gegevens van de Klant zelf en data en gegevens die afkomstig zijn van voertuigfabrikanten of andere partijen. De Klant is en blijft om die reden altijd zelf verantwoordelijk voor het stellen van de definitieve diagnose aan een voertuig en voor de werkzaamheden die op basis van die diagnose worden uitgevoerd.

14.4 On-site support wordt uitsluitend door AAES uitgevoerd op basis van een specifieke opdracht daartoe door de Klant. De aan AAES verstrekte opdracht voor on-site support bepaalt welke werkzaamheden AAES uitvoert. Indien de on-site supportwerkzaamheden niet alleen bestaan uit het assisteren bij het uitvoeren van een diagnose, maar ook uit het uitvoeren van werkzaamheden aan een voertuig om problemen te verhelpen, geldt dat voor die werkzaamheden een specifieke werkorder wordt opgesteld die de Klant voor uitvoering van de werkzaamheden ondertekent ten bewijzen van de verstrekte opdracht, en die na uitvoering van de werkzaamheden door de klant dient te worden ondertekend ten bewijze van de goede uitvoering daarvan door AAES.

14.5 Ondertekening van de werkorder na uitvoering van werkzaamheden aan een voertuig door AAES heeft te gelden als een goedkeuring van het uitgevoerde werk en de vaststelling dat AAES de aan haar opgedragen werkzaamheden juist en volledig heeft uitgevoerd. Behoudens eventuele garantie op de uitgevoerde werkzaamheden en de daarvoor gebruikte onderdelen indien deze door AAES zijn geleverd, geldt dat AAES nadien door de Klant niet kan worden aangesproken voor eventuele andere of hernieuwt optredende gebreken of tekortkomingen aan het voertuig.

14.6 Bij de uitvoering van on-site supportwerkzaamheden door AAES geldt, voor zover AAES geen gebruik maakt van haar eigen meegenomen apparatuur, onverminderd dat de Klant verantwoordelijk is voor de aanwezigheid en het deugdelijk functioneren van de voor de werkzaamheden benodigde apparatuur, waaronder ook goed functionerende online verbindingen.

14.7 De Klant zorgt er bij on-site supportwerkzaamheden voor dat de medewerker van AAES zijn/haar werkzaamheden in een veilige en droge omgeving kan uitvoeren bij een temperatuur van minimaal 10 graden.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

15.1 Door AAES afgeleverde en/of te leveren producten blijven eigendom van AAES totdat de Klant de vorderingen van AAES voortvloeiende uit de overeenkomst, alsmede de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst, aan AAES heeft voldaan. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door AAES aan de Klant krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren goederen en verrichte of te verrichten diensten en werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van de Klant in de nakoming van deze overeenkomst(en), waaronder dus ook te verstaan de onderhavige algemene voorwaarden.

15.2 De Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van AAES te bewaren voor zolang als betalingsverplichtingen jegens AAES bestaan.

15.3 De goederen van AAES kunnen niet worden verpand of op enige andere wijze tot zekerheid ten behoeve van derde worden gesteld, althans is het verboden om dat te doen, waarbij partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat dit goederenrechtelijke werking heeft. Evenmin is het de Klant toegestaan om die goederen op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen. De Klant mag alleen de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken, zo lang de opschortende voorwaarde uit artikel 15.1 van de onderhavige algemene voorwaarden niet is ingetreden, in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden verkopen en leveren, indien de Klant jegens de koper tevens een even verstrekkend eigendomsvoorbehoud bedingt als in deze algemene voorwaarden.

Artikel 16 Beëindiging overeenkomst

16.1 AAES is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te beëindigen, indien; 1) de Klant de verplichtingen met betrekking tot de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 2) na het sluiten van de overeenkomst AAES ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen; 3) de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; of 4) redelijkerwijs niet langer van AAES kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke condities zal nakomen.

16.2 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Klant of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het AAES vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

16.3 Indien de overeenkomst wordt beëindigd of geannuleerd zijn de vorderingen van AAES op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 17 Intellectueel eigendom en geheimhoudingsplicht

17.1 AAES behoudt zich alle aan haar toekomende auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten voor op in het kader van de overeenkomst tussen partijen verstrekte of ter inzage gegeven stukken en materialen, zoals de software, prijzen, businessmodellen, trainingsdocumenten, adviezen, templates, programmatuur en sheets. De hier bedoelde stukken en materialen mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AAES worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

17.2 De Klant is verplicht strikte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie de Klant in het kader van alle overeenkomsten heeft verkregen, alsmede alle informatie, digitaal en fysiek materiaal en concepten die voorafgaand aan een overeenkomst door AAES met de Klant wordt gedeeld. Het is de Klant verboden deze informatie, materialen en concepten van AAES te delen met derden of openbaar te maken.

17.3 De Klant zal de intellectuele eigendomsrechten van AAES of een licentiegever met betrekking tot de software altijd respecteren en zal de software gebruiken in overeenstemming met de licentievoorwaarden en alle relevante wet en regelgeving. De Klant is zich bewust van het feit dat het verlenen van het gebruiksrecht van de software nimmer tot doel heeft enig intellectueel eigendomsrecht op de Klant over te laten gaan.

17.4 Ingeval van schending van dit artikel 17.1 tot en met 17.3 door de Klant verbeurt de Klant een direct opeisbare boete van € 25.000,-- per overtreding, en € 500,-- per dag dat de overtreding voortduurt. Het bovenstaande geldt onverminderd het recht van AAES op volledige schadevergoeding.

Artikel 18 Gegevensverwerking

18.1 De Klant garandeert dat hij in alle opzichten voldoet aan de vigerende nationale en Europese wet- en regelgeving, waaronder ook is begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens, zoals de AVG en daaraan verbonden wet en regelgeving.

18.2 De Klant garandeert dat de persoonsgegeven die de klant in of via systemen van AAES verwerkt, dan wel terbeschikkingstelling van dergelijke gegevens aan AAES op andere wijze, rechtmatig is en dat zij gerechtigd is tot dergelijke verwerkingen. Waar nodig zullen AAES en de Klant nadere overeenkomsten sluiten in verband de verwerking van persoonsgegevens.

18.3 Indien AAES gegevens van personen ontvangt die bij of voor de Klant werkzaam zijn, is AAES gerechtigd deze te gebruiken voor marketing- en verkoopactiviteiten van AAES en het doen van concrete aanbiedingen aan de Klant. Meer informatie over het gebruik van deze gegevens is te lezen in het privacy en cookiebeleid van AAES dat is te vinden op:

Privacy verklaring: https://cdn.cookiecode.nl/privacy/aa-equipment.nl/nl/pdf
Cookie verklaring: https://cdn.cookiecode.nl/cookie/aa-equipment.nl/nl/pdf

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1 Op deze voorwaarden en elke overeenkomst van of met AAES en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

19.2 Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten van of met AAES of de uitvoering daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch.

PDF AAES PDF

Afdrukken

logo

AA-Equipment Support B.V.

1e Tussendijk 17
5705 CG Helmond
Nederland


T: +31 (0) 492 525 717

E: info@aa-equipment.nl 

 

Support:

Neem contact op met onze CLEVER DiagnostiX ServiceDesk:

  T: +31 (0) 85 076 5000

WhatsApp: +31 (0) 6 108 639 30