Algemene voorwaarden
AA-Equipment Support B.V.


Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes, overeenkomsten, leveringen van goederen, het verrichten van diensten of daarmee samenhangende overeenkomsten door AA-Equipment Support B.V. (hierna te noemen: AAES) tegenover diens klant (hierna te noemen: Klant).


1.2 De algemene voorwaarden van de Klant en de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk door AAES van de hand gewezen.


1.3 Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden AAES slechts indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.


1.4 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn of zouden worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, of de tussen de Klant en AAES gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, onverkort van kracht. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van de aangetaste bepaling. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.


1.5 AAES is gerechtigd om onderhavige algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht. AAES zal de gewijzigde voorwaarden ter beschikking stellen. Indien de Klant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging tot gevolg heeft dat aan de Klant een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze Klant de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarde in werking is getreden.


1.6 Indien AAES niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet (meer) van toepassing zijn, of dat AAES in enigerlei mate afstand van recht heeft gedaan of anderszins het recht zou verliezen om in andere gevallen een stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.


Artikel 2 Aanbieding

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van AAES zijn vrijblijvend en binden AAES niet, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.  


2.2 Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door AAES onder normale omstandigheden, op basis van de AAES bekende gegevens en gedurende werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.


2.3 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de informatie die AAES daarvoor van de Klant heeft ontvangen. De Klant staat in voor de informatie en garandeert de juistheid en volledigheid daarvan.


Artikel 3 Totstandkoming

3.1 Na aanvaarding door de Klant van een aanbod van AAES komt een overeenkomst pas tot stand door een schriftelijke orderbevestiging van AAES, of doordat AAES feitelijk uitvoering geeft aan het aanbod. Indien niet binnen 3 werkdagen de juistheid van de inhoud van een schriftelijke bevestiging van AAES wordt weersproken, zijn partijen daaraan gebonden.


3.2 De inhoud van een orderbevestiging van AAES wordt geacht een volledige en juiste weergave van de overeenkomst te zijn.


3.3 AAES kan niet aan haar orderbevestiging worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen of heeft behoren te begrijpen dat de aanbieding of orderbevestiging, dan wel een onderdeel daarvan, een misslag, kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


3.4 Na de overeenkomst aangenomen orders, gemaakte (aanvullende) afspraken, wijzigingen en of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan door personeel, vertegenwoordigers of verkopers van AAES, zijn niet bindend, tenzij deze door een bevoegde vertegenwoordiger van AAES schriftelijk worden bevestigd.


3.5 Indien de Klant nieuw is voor AAES of de Klant heeft nog niet eerder een doorlopende machtiging voor automatische incasso (SEPA) verstrekt aan AAES, ontvangt de Klant van AAES een SEPA formulier dat de Klant volledig en correct dient in te vullen, ondertekenen en retourneren aan AAES. AAES is na ontvangst van het ingevulde SEPA formulier gerechtigd om alle door haar te leveren producten, diensten, licenties, abonnementen, lidmaatschappen en contracten vanaf dat moment – indien als zodanig overeengekomen - te incasseren van de opgegeven bankrekening van de Klant. De Klant draagt er te allen tijde voor dat er voldoende saldo op de desbetreffende bankrekening staat om de facturen van AAES te kunnen voldoen.


Artikel 4 Wijzigingen en annuleringen

4.1 In het geval zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst omstandigheden voordoen, die een behoorlijke uitvoering daarvan (dreigen te) belemmeren, zullen in onderling overleg de nodige maatregelen worden getroffen om tot een ongestoorde voortgang te komen.


4.2 In het geval van een wijziging van de overeenkomst, waaronder is begrepen de levering van een nieuwe/gewijzigde versie van het product, een uitbreiding of wijziging van de door AAES te verrichten werkzaamheden impliceert, dan komen de daaruit voortvloeiende meerkosten alleen dan voor rekening van AAES indien de uitbreiding te wijten is aan de omstandigheden die AAES op het moment van sluiten van de overeenkomst kende of behoorde te kennen. In de andere gevallen komen de meerkosten voor rekening van de Klant.


4.3 In het geval gewichtige omstandigheden AAES nopen tot het leveren van zaken die afwijken van hetgeen is overeengekomen is AAES daartoe bevoegd, mits de betreffende wijzigingen geen verslechtering betekenen. Het leveren van alternatieve doch ten minste gelijkwaardige zaken geeft de Klant geen recht schadevergoeding en/of ontbinding te vorderen dan wel haar verplichtingen jegens AAES op te schorten.


4.4 Indien tussen partijen een overeenkomst is ontstaan dan is de Klant gehouden aan AAES de schade te vergoeden welke AAES lijdt ten gevolge van een annulering of ten gevolge van het niet-afnemen door de Klant. Deze vergoeding zal van geval tot geval worden bekeken. Echter, zal deze in ieder geval bestaan uit 50% van de orderwaarde en bijkomende kosten.


Artikel 5 Prijs

5.1 De offerte van AAES geeft een zo volledig mogelijke weergave van de prijsfactoren. Alle door AAES opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en eventuele heffingen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de volgende kosten niet in de prijs inbegrepen; transport-/leveringskosten, servicekosten en kosten voor instructie en opleiding van gebruikers, kosten voor in- en uitlading, verzending/transport of opslag van door de Klant ter beschikking gestelde materialen, alsmede kosten voor materiaal dat niet tot de normale outillage van AAES behoort en overige kosten voor de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten en/of lasten van derden.


5.2 De door AAES opgegeven prijzen zijn genoteerd in Euro of in een andere door AAES schriftelijk overeengekomen valuta; eventuele koersverschillen zijn voor rekening en risico van de Klant, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.


5.3 De door AAES opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de offerte/aanbieding, dan wel op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende kostprijsfactoren, zoals valutakoersen, inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten en op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden.


5.4 AAES heeft het recht aan de Klant een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, indien na het sluiten van de overeenkomst een verhoging optreedt in een of meer prijsbepalende factoren, w.o., maar niet beperkt tot arbeidslonen, premies, materialen en koerswijzigingen.


5.5 Het gestelde in artikel 5.4 geldt ook indien de aldaar bedoelde wijzigingen in de prijsbepalende factoren het gevolg zijn van reeds bij het tot stand komen van de overeenkomst te voorziene omstandigheden.


5.6 Indien de toepassing van artikel 5.4 mocht leiden tot een prijsverhoging van 10% of meer en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief, binnen één week nadat AAES kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen. Deze bevoegdheid vervalt indien de Klant niet binnen één week op de voorgeschreven wijze de overeenkomst ontbindt.


5.7 Indien meer of aanvullende werkzaamheden door AAES of de door haar in te schakelen derden dienen te worden uitgevoerd als gevolg van het feit dat de door de Klant verstrekte informatie onjuist of onvolledig blijkt, werkzaamheden als gevolg van omstandigheden liggend in de risicosfeer van de Klant niet of niet onmiddellijk kunnen worden uitgevoerd, de Klant wijzigingen voorstelt in de overeenkomst of de wijze van uitvoering daarvan, dan wel indien de Klant expliciet om dergelijke meer-werkzaamheden verzoekt, kan AAES de met die werkzaamheden gemoeide kosten aan de Klant in rekening brengen, waarbij geldt dat AAES de voor uitvoering van die werkzaamheden voorziene kosten direct mag factureren. 


Artikel 6 Betaling

6.1 Indien er sprake is van te leveren/geleverde producten, diensten, licenties, abonnementen, lidmaatschappen en contracten, en de daarvoor te betalen prijzen of vergoedingen worden - conform overeenkomst - door AAES middels automatische incasso geïnd, zal het innen plaatsvinden binnen het op de factuur vermelde incasseringsmoment. AAES is gerechtigd om periodiek te factureren. De Klant zorgt voor voldoende banksaldo.


6.2 In alle andere gevallen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de Klant te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn door overboeking op de door AAES aangegeven bankrekening, zonder korting, opschorting of verrekening uit welke hoofden dan ook. Deze termijn geldt als fatale termijn, bij verstrijken van welke de Klant in verzuim is.


6.3 Indien met de Klant termijnbetalingen zijn overeengekomen, dan geldt bij verzuim ten aanzien van enige termijn dat alle andere (toekomstige) termijnen direct opeisbaar zijn.


6.4 Bij niet tijdige betaling is de Klant van rechtswege jegens AAES in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist. De Klant is vanaf de vervaldag een contractuele rente verschuldigd, gelijk aan een rentepercentage van 1,5% per maand, of de wettelijke handelsrente indien deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn.


6.5 Bij niet tijdige betaling is de Klant direct incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,-.


6.6 Indien de Klant AAES een (doorlopende) incassomachtiging heeft gegeven, en de Klant draait de betaling eenzijdig terug, zal AAES administratiekosten ad. € 35,- in rekening brengen bovenop het verschuldigde bedrag en nogmaals trachten te incasseren.


6.7 Door de Klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs indien de Klant mededeelt dat de voldoening op een andere vordering ziet.


6.8 De Klant is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in het product en om welke andere reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten.


6.9 In geval van liquidatie, insolventie, aanvraag van faillissement of surseance van betaling van de Klant zijn vorderingen van AAES, uit welke hoofde dan ook, bij de Klant onmiddellijk opeisbaar.


6.10 Te allen tijde heeft AAES het recht van de Klant zekerheid, in welke vorm dan ook, te verlangen voor de nakoming van al haar (toekomstige) verplichtingen uit de overeenkomst. Indien de Klant niet voldoet aan het verzoek van AAES tot het stellen van zekerheid, heeft AAES het recht de overeenkomst te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.


Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

7.1 Alle diensten van AAES worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst AAES uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de overeenkomst is omschreven.


7.2 AAES voert de overeenkomst uit naar eigen inzicht, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.


7.3 AAES heeft het recht om diensten en werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt in dat geval uitdrukkelijk uitgesloten.


7.4 Alle door AAES opgegeven uitvoerings- en levertijden alsmede opgegeven opleveringsdata zijn te allen tijde indicatieve, niet-fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien en voor zover AAES niet in staat is om binnen die termijn uit te voeren dan wel te leveren, zal zo spoedig mogelijk in overleg met de Klant een nieuwe uitvoerings- of leveringsdatum overeen worden gekomen. Uitgestelde uitvoering dan wel levering leidt niet tot enige schadeplichtigheid aan de zijde van AAES.


7.5 De opgegeven uitvoerings- en leveringstijden dan wel opleveringsdata zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op de AAES bekende gegevens en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door AAES bestelde materialen en/of onderdelen.


7.6 Het is de Klant niet toegestaan om in geval van een overschrijding van een uitvoerings- of leveringstermijn enige verplichting jegens AAES op te schorten of niet na te komen.


7.7 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering Ex Works te Helmond (Incoterms 2020) en op de door AAES gestelde tijdstippen, welke tijdstippen door AAES aan de Klant tijdig en indien mogelijk in overleg zullen worden opgegeven. De Klant is gehouden het door AAES geleverde op het vastgestelde tijdstip in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten (waaronder opslag-, vracht- en stallingskosten) conform het bij AAES of plaatselijk geldende tarief ten laste van de Klant komen. Het risico van het geleverde gaat op het moment van terbeschikkingstelling over op de Klant.


7.8 AAES is gerechtigd in delen te leveren. AAES zal in dat geval steeds per deellevering de leveringstijdstippen opgeven. Het bepaalde in artikel 7 is van overeenkomstige toepassing op de deelleveringen.


7.9 Bij levering Ex Works wordt het transport verzorgd door de Klant, tenzij partijen overeenkomen dat AAES voor rekening en risico van de Klant het transport verzorgt. AAES kan de kosten van een eventueel door haar afgesloten transportverzekering ten laste van de Klant brengen.


7.10 In de situatie dat partijen overeenkomen dat AAES het transport verzorgt, is de Klant verantwoordelijk voor de ontvangst en lossing van de Producten. Dit betekent dat de Klant zorg draagt voor de aanwezigheid van personeel dan wel derden en/of hulpzaken op het overeengekomen tijdstip en op de overeengekomen plaats teneinde een deugdelijke levering mogelijk te maken. Schade die voortvloeit uit het niet nakomen van bovenstaande verplichting komt voor rekening van de Klant.


7.11 Indien levering op een door de Klant gekozen locatie geschiedt dan geldt dat het risico van de door AAES te leveren Producten op het moment van levering aan de vervoerder van AAES overgaat op de Klant. Artikel 7.7 van deze algemene voorwaarden is in het geval van bovenstaande levering van overeenkomstige toepassing.


Artikel 8 Klachten en garantie

8.1 De Klant is gehouden om geleverde producten en diensten onverwijld bij (op)levering te inspecteren. De Klant dient een klacht ter zake van het geleverde product ten aanzien van kwantiteit, zichtbare gebreken en/of schade direct bij levering kenbaar te maken. Indien niet terstond bij ontvangst omtrent wordt geklaagd, geldt zulks als volledig bewijs dat de Klant de zaken bij levering in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen. De bij de levering verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van de geleverde producten juist weer te geven, tenzij de Klant daartegen terstond zijn bezwaar bij of direct na ontvangst van de producten schriftelijk aan AAES meldt.


8.2 Onverminderd artikel 8.1, dient de Klant de tekortkoming(en) of gebreken in de uitvoering van enige overeenkomst door AAES - ongeacht of deze zien op de uitvoering van de overeenkomst, het geleverde product of de geleverde dienst, dan wel daaruit voortvloeiende schade - onverwijld en in ieder geval binnen vijf werkdagen na het moment waarop de Klant de grond voor die klacht heeft ontdekt, dan wel redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk en gemotiveerd aan AAES mede te delen.


8.3 Indien de Klant nalaat om (tijdig) te voldoen aan de in lid 1 en 2 van dit artikel opgenomen klachtplicht, leidt dat tot verval van alle rechten en (schade)aanspraken van de Klant met betrekking tot de betreffende tekortkomingen of gebreken.


8.4 Elk recht van de Klant om te klagen ter zake het geleverde product vervalt in ieder geval zodra het is verwerkt, bewerkt dan wel verkocht.  


8.5 Indien en voor zover een klacht gegrond is en de Klant binnen de daarvoor geldende termijnen als bedoeld in dit artikel heeft geklaagd, kan AAES naar haar eigen keuze de uitgevoerde diensten, dan wel de geleverde producten (voor zover mogelijk) binnen redelijke termijn herstellen of opnieuw uitvoeren dan wel leveren.


8.6 Het indienen van een klacht geeft de Klant geen recht om zijn betaling op te schorten.


8.7 De door AAES te leveren producten worden zonder garantie geleverd, tenzij door AAES uitdrukkelijk anders schriftelijk is vermeld.


8.8 Indien door AAES een product met garantie wordt geleverd dan kan AAES nimmer worden aangesproken indien en voor zover eventuele gebreken optreden tijdens de garantieperiode als gevolg van normaal te achten slijtage, verkeerde bediening of onoordeelkundige behandeling, misbruik, gebruik in strijd met de door AAES gegeven voorschriften, onachtzaamheid, ongeval, het niet nakomen van de onderhoudsvoorschriften en/of normale onderhoudszorg of wanneer het product is gerepareerd of gewijzigd zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van AAES, dan wel indien sprake is van gebruik voor andere dan de normale doeleinden onjuist of onkundig gebruik door de Klant. Onder garantie vallen evenmin de arbeidsuren en transportkosten, gemoeid met herstel van de schade.


8.9 De verplichtingen van AAES uit hoofde van de garantie in artikel 8 strekken niet verder dan het kosteloos repareren, het kosteloos vervangen van een product of onderdeel daarvan of het crediteren van een evenredig deel van de factuur, zulks ter keuze van AAES en binnen een door AAES te bepalen redelijke termijn. Het product of onderdeel daarvan dat gerepareerd of vervangen moet worden, moet franco aan AAES of een door AAES aangewezen derde worden toegezonden. Demontage en montage en eventuele reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de Klant.


8.10 De Klant is verplicht op verzoek van AAES de gelegenheid te geven om naar aanleiding van haar beroep op de garantie een onderzoek door een door AAES aan te wijzen deskundige te laten verrichten, bij gebreke waarvan het recht op garantie vervalt. De uitspraak van deze deskundige zal voor beide partijen bindend zijn. De kosten van bovenvermelde expertise zijn voor rekening van de Klant indien het door hem gedane beroep op garantie ongegrond blijkt. In het geval het beroep op garantie terecht blijkt, zijn de kosten van expertise voor rekening van AAES.


8.11 De Klant kan alleen een beroep doen op de garantie als vervat in deze bepaling, indien hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van AAES heeft voldaan.


Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove roekeloosheid van AAES, is AAES niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant zal lijden anders dan voor de in dit artikel 9 genoemde verplichtingen. AAES is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade aan de zijde van de Klant. Meer specifiek is AAES nimmer aansprakelijk voor schade van derde partijen, gederfde winst, verlies van omzet, geleden verliezen alsmede gemiste opdrachten en gemiste besparingen, verlies van klanten, verlies van gegevens, niet terugverdiende investeringen, te late leveringen, kosten van uitvoering van Product Recalls, schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of -stagnatie, letselschade en (buiten)gerechtelijke kosten, ongeacht of die schade wordt aangemerkt als indirecte of directe schade.


9.2 Met betrekking tot softwarelicenties die de Klant van of via AAES verkrijgt, geldt uitdrukkelijk hetgeen is opgenomen in artikel 11 van deze voorwaarden, waarbij meer specifiek wordt verwezen naar de volledige uitsluiting van aansprakelijkheid van AAES voor alle schade van de Klant samenhangend met de software dan wel het (beperkte) gebruik daarvan.


9.3 Indien AAES supportdiensten levert aan de Klant, ongeacht of dat Apparatuur Technisch Support (ATS), Voertuig Technische Support (VTS), Remote Technisch Support (RTS), Documentatie Technisch Support (DTS) of andersoortige support is en ongeacht of die support voortvloeit uit een concrete overeenkomst of anderszins, geldt dat de taak en verantwoordelijkheid van AAES zich beperkt tot het adviseren en ondersteunen van de Klant bij het uitvoeren van diagnoses en het mede bepalen van de benodigde werkzaamheden. De Klant is en blijft in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor de definitieve diagnose en het definitief bepalen van de uit te voeren werkzaamheden. AAES is nimmer aansprakelijk voor een onjuiste of onvolledige diagnose of de op basis daarvan verrichte werkzaamheden, waarbij uitdrukkelijk wordt verwezen naar artikel 14 van deze voorwaarden.


9.4 De eventuele aansprakelijkheid van AAES is in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In geval van een duurovereenkomst geldt dat de maximale aansprakelijkheid van AAES is beperkt tot de factuurwaarde over het kalenderjaar voorafgaande aan een schadeaanspraak. In geval de schade betrekking heeft op een licentieovereenkomst voor software, is de aansprakelijkheid beperkt tot factuurwaarde over het kalenderjaar voorafgaande aan een schadeaanspraak voor de individuele licentie waaronder zich de schade heeft voorgedaan. 


9.5 Indien AAES ter zake de schade een aansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten, die dekking biedt voor het betreffende schadegeval, en het uit te keren bedrag is lager dan het maximale schadebedrag voortvloeiend uit dit artikel 9, is de aansprakelijkheid van AAES in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat krachtens de aansprakelijkheidsverzekering voor het desbetreffende voorval wordt uitgekeerd.


9.6 Onverminderd de in artikel 8 opgenomen klachtplicht, dient de Klant uiterlijk binnen 1 jaar nadat de schade of het gebrek is ontdekt, dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt een eventuele aanspraak in rechte aanhangig te maken. Verzuim van de voornoemde termijn in acht te nemen leidt tot verval van iedere aanspraak van de Klant.


9.7 De Klant vrijwaart AAES uitdrukkelijk voor alle aanspraken, rechten en rechtsvorderingen van derden verband houdend met de overeenkomst en de uitvoering daarvan. De Klant zal AAES dienaangaande ter zake volledig schadeloosstellen.


Artikel 10 Overmacht

10.1 In geval van overmacht is AAES gerechtigd de overeenkomst te annuleren of haar leveringsverplichtingen op te schorten zolang de overmacht voortduurt, zonder dat de Klant enig recht heeft op vergoeding van schade of kosten.


10.2 Onder overmacht wordt verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt het volgende: oorlog, rellen, stakingen, uitval van machines en/of gereedschappen, storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, het niet beschikbaar zijn van vervoer, overheidsmaatregelen, alsmede iedere omstandigheid welke dan ook waardoor het voor AAES onmogelijk is om op normale wijze te leveren of uit te voeren.


10.3 Indien AAES bij het intreden van een overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde, respectievelijk uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake is van een zelfstandige overeenkomst.


10.4 In geval van overmacht is AAES, zulks naar eigen keuze, gerechtigd, hetzij de uitvoerings- dan wel leveringstijd te verlengen zolang de overmacht voortduurt, hetzij de overeenkomst te annuleren.Artikel 11 Contracten (softwarelicenties, abonnementen en lidmaatschappen)

11.1 Indien en voor zover een product door AAES aan de Klant wordt geleverd dat tevens een contract – een overeenkomst, in de vorm van een softwarelicentie, abonnement of lidmaatschap, met langer lopende afspraken en/of verplichtingen – bevat, of in geval dat de Klant een afzonderlijk contract afsluit bij AAES, dan geldt al hetgeen in artikel 11 is opgenomen als aanvulling op de andere artikelen opgenomen in de onderhavige algemene voorwaarden. Indien een bepaling uit artikel 11 niet in overeenstemming is met een ander artikel van de onderhavige algemene voorwaarden dan geldt ten aanzien van het contract de desbetreffende bepaling uit artikel 11.


11.2 Indien en voor zover de door de Klant gebruikte software afkomstig is van een leverancier van AAES en als zodanig door AAES aan de Klant een sublicentie is verstrekt, geldt dat de klant uitdrukkelijk accepteert dat AAES niet verantwoordelijk en daarmee ook niet aansprakelijk is voor de inhoud en het goede functioneren van de software. In geval van klachten over of gebreken in het functioneren van de software, zal AAES de belangen van de Klant jegens de leverancier van de software zo goed mogelijk dienen en de Klant waar nodig en mogelijk ondersteunen door vragen of klachten met de leverancier te bespreken. AAES en de leverancier zijn nimmer aansprakelijk voor schade en kosten ter zake verminking, vernietiging, verlies of zoekraken van bestanden, opgeslagen informatie of informatiedragers. De Klant is gehouden tot het maken en bijhouden van back-ups van de eigen gegevensbestanden.


11.3 De rechthebbende op de software, ongeacht of dat AAES of een leverancier van AAES is, is gerechtigd naar eigen inzicht aanpassingen en/of vernieuwingen aan te brengen in de software. AAES dan wel de leverancier stelt, voor zover mogelijk, de Klant op de hoogte van een update of upgrade voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de software. De licentiegever is gerechtigd om bij een update of upgrade de software te beperken of tijdelijk buiten gebruik te stellen voor zover dit noodzakelijk is om de update of upgrade te realiseren. Zo mogelijk zal de licentiegever onderhoud en aanpassingen doorvoeren buiten normale werktijden. AAES dan wel de leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade ontstaan door een update of upgrade.


11.4 Een softwarelicentie geeft de Klant het gebruiksrecht om de software te gebruiken ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering, zulks steeds binnen de reikwijdte en met inachtneming van de bepalingen van de overeenkomst en verdere afspraken daarover. Alle (gebruiks)rechten van de Klant uit hoofde van de overeenkomst of licentie om gebruik te maken van de software en eventueel van de daaraan verbonden Intellectuele eigendomsrechten, komen bij afloop of beëindiging van de licentieovereenkomst van rechtswege te vervallen.


11.5 De Klant erkent hierbij dat alle intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan de software van AAES en/of, al naar gelang het geval, de leveranciers van de software toebehoren en zullen blijven toebehoren. Overeenkomsten met AAES beogen niet om enig intellectueel eigendomsrecht over te dragen aan de Klant. Indien gedurende de looptijd van deze softwarelicentie wijzigingen of aanvullingen in de software worden opgenomen, komen de daarmee samenhangende intellectuele eigendomsrechten in alle gevallen toe aan AAES dan wel de rechthebbende leverancier van AAES.


11.6 Het is de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om de software te decompileren, de codes te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen, behoudens voor zover zulks zou geschieden in overeenstemming met de wettelijke regels aangaande het tot stand brengen van interoperabiliteit van de software met andere programmatuur. De Klant zal in dat geval de werkzaamheden ten behoeve van de interoperabiliteit afstemmen met en uitvoeren conform de instructies van AAES of de rechthebbende leverancier.


11.7 De Klant zal de van tijd tot tijd door AAES of de leverancier te verstrekken richtlijnen en instructies ter zake van het gebruik van de Software strikt naleven. De Klant is gehouden om te zorgen voor voldoende kennisniveau ten behoeve van het gebruik van de software en de daaraan verbonden producten. Indien en voor zover AAES dan wel de leverancier van de software en producten concludeert dat het kennisniveau van de Klant onvoldoende is, is de Klant gehouden om de door AAES dan wel de leverancier voorgestelde trainingen of opleiding te volgen.


11.8 Tenzij anders overeengekomen is de duur van een contract één jaar. Het contract wordt na afloop van de overeengekomen termijn telkens stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij deze door een partij wordt beëindigd. Beëindiging dient schriftelijk middels een aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn minimaal één maand voor het verstrijken van de duur van het contract aan AAES te worden medegedeeld, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien en voor zover de Klant enige verplichting uit dit artikel 11, dan wel enige materiële verplichting uit het contract met AAES niet nakomt en dienaangaande in verzuim is, is AAES gerechtigd om het contract met onmiddellijke ingang te ontbinden.


11.9 Betaling van de prijs voor het contract geschiedt voor het eerste jaar gelijktijdig met de betaling van het geleverde product, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Indien het contract met de Klant stilzwijgend is verlengd, dan geldt dat de Klant de factuur voor het contract van het daaropvolgende jaar na de stilzwijgende verlenging ontvangt en voor aanvang van het volgende contractjaar - doch uiterlijk binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn – al dan niet middels automatische incasso, aan AAES dient te hebben betaald. Indien de Klant zich niet houdt aan zijn betalingsverplichting dan is de Klant direct in verzuim en is de betaling opeisbaar. AAES heeft in dat geval het recht om de functionaliteit van de software of dienst te beperken of op te schorten.  


11.10 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de installatie van de software, tenzij partijen overeenkomen dat AAES de software voor de Klant zal installeren. De Klant dient zelf zorg te dragen voor een eigen computersysteem en bijbehorende apparatuur die voldoen aan de minimale eisen om apparatuur en software deugdelijk de laten functioneren en te gebruiken. Deze minimale eisen kunnen, na aanvraag door de Klant, door AAES aan de Klant worden verstrekt.


Artikel 12 Evenementen, trainingen en opleidingen

12.1 Indien en voor zover een event, training of opleiding door AAES wordt verzorgd voor de klant, geldt al hetgeen in artikel 12 is opgenomen als aanvulling op de andere artikelen opgenomen in de onderhavige algemene voorwaarden. Indien een bepaling uit artikel 12 niet in overeenstemming is met een ander artikel van de onderhavige algemene voorwaarden dan geldt ten aanzien van evenementen, trainingen of opleidingen de desbetreffende bepaling uit artikel 12.


12.2 Aanmelding voor een evenement, training of opleiding kan plaatsvinden middels:

  • Het door AAES ter beschikking gesteld aanmeldingsformulier volledig in te vullen en per e-mail naar AAES te sturen, of;
  • via de webshop van AAES, of;
  • via het boekingsplatform van AAES, of;
  • via een medewerker van AAES.


De aanmelding dient, indien nodig, te worden vergezeld van de op het aanmeldingsformulier vermelde aanvullende documenten. Bij aanmelding dienen te allen tijde alle namen van de deelnemers te worden vermeld. Hierbij dienen zowel de voor- als achternamen vermeld te worden.


De Klant wordt door AAES voor het opgegeven evenement, training of opleiding pas dan ingeschreven indien de op het aanmeldingsformulier vermelde aanvullende documenten door AAES zijn ontvangen én de deelnemer(s) aan de eventueel gestelde instroom- of vooropleidingseis(en) voldoen. De Klant ontvangt een bevestiging van de inschrijving van AAES.


Bij aanmeldingen door de Klant - binnen 10 werkdagen voorafgaand aan de startdatum – ontvangt de Klant (indien plaatsing nog mogelijk is) direct een bevestiging van de aanmelding van AAES. De Klant verplicht zich eventuele wijzigingen in deze verhinderdata tijdig aan AAES door te geven. Hierbij zijn de voorwaarden, zoals omschreven in artikel 12.6, van toepassing.


12.3 Ingeval op de uitnodiging voor een evenement, training of opleiding melding van benodigde veiligheidskleding en –schoenen wordt gemaakt, is de Klant verplicht om te zorgen voor adequate veiligheidskleding en -schoenen voor de deelnemer(s) en dat deze tijdens het evenement, de training of opleiding worden gedragen. Ingeval de deelnemer(s) niet aan deze verplichting voldoen, kan AAES de deelnemer(s) van het evenement, de training of opleiding uitsluiten. Bij uitsluiting blijft het gefactureerde bedrag verschuldigd c.q. wordt niet gerestitueerd.


12.4 Indien voor een evenement, training of opleiding voldoende aanmeldingen zijn ontvangen, nodigt AAES de Deelnemer(s) uit voor het betreffende evenement, training of opleiding. In het geval dat de deelnemer niet tevens de Klant is, ontvangt de Klant een kopie van de uitnodigingsbrief. AAES verstuurt een uitnodiging in beginsel zes tot vier weken voorafgaand aan de datum waarop het evenement, de training of opleiding zal plaatsvinden. AAES houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de door de Klant en/of deelnemer(s) aangegeven verhinderdata waarop aan het evenement, de training of opleiding kan worden deelgenomen. Wijzigingen van de inschrijving zijn slechts binden wanneer deze door AAES schriftelijk zijn bevestigd.


12.5 AAES behoudt zich het recht voor om de datum en/of locatie van het evenement, de training of opleiding waarvoor de Klant en/of haar deelnemer(s) is/zijn aangemeld c.q. uitgenodigd, te wijzigen. Hiervan wordt de Klant schriftelijk op de hoogte gesteld door middel van een nieuwe uitnodigingsbrief met nieuwe data.


Per evenement, training of opleiding stelt AAES een minimum aantal deelnemers vast. AAES behoudt zich het recht voor een evenement, training of opleiding geen doorgang te laten vinden, indien het aantal deelnemers minder is dan het door AAES vastgestelde minimum. AAES zal de Klant in een voorkomend geval schriftelijk op de hoogte stellen door middel van een nieuwe uitnodigingsbrief met nieuwe data. Deze nieuwe uitnodigingsbrief wordt in voorkomend geval zo spoedig mogelijk verstuurd, doch uiterlijk twee weken voor startdatum. In een dergelijk geval dient de Klant de factuur alsnog te betalen. Indien de factuur voor het event, de training of opleiding reeds is betaald, wordt deze niet door AAES gerestitueerd.


Indien (een lesdag bij of na aanvang van) het evenement, training of opleiding door overmacht aan de zijde van AAES niet kan plaatsvinden, zorgt AAES voor een vervangende datum. Hiervoor is AAES geen vergoeding verschuldigd aan de Klant en er vindt geen restitutie plaats.


12.6 De Klant kan de datum van deelname aan een evenement, training of opleiding laten verschuiven naar een andere datum. Dit is kosteloos mits de Klant het verzoek tenminste 10 werkdagen voor startdatum schriftelijk aan AAES kenbaar maakt. Bij het schriftelijke verzoek tot verschuiven wordt door de Klant opnieuw eventuele verhinderdata van de betreffende deelnemer(s) doorgegeven. Indien de Klant het verzoek tot verschuiven naar een andere datum kenbaar maakt binnen 10 werkdagen voorafgaand aan de aanvang van het evenement, training of opleiding, is de Klant het factuurbedrag verschuldigd. Daarbovenop ontvangt de Klant een nieuwe factuur voor de nieuw in te plannen event, training of opleiding. Een nieuwe aanmelding is niet nodig. In geval van een verschuiving ontvangt de Klant een schriftelijke bevestiging van de verschuiving. AAES zal de Klant in een voorkomend geval schriftelijk op de hoogte stellen door middel van een nieuwe uitnodigingsbrief met nieuwe data. Deze nieuwe uitnodigingsbrief wordt in voorkomend geval zo spoedig mogelijk verstuurd, doch uiterlijk twee weken voorafgaand aan de ingeplande startdatum. Verschuiving van de datum van deelname aan een evenement, training of opleiding ontheft de klant niet van de verplichting om het factuurbedrag te voldoen binnen de betalingstermijn zoals opgenomen op de factuur, betreffende de oorspronkelijke datum. In geval van overlijden van 1e graad verwanten behoudt AAES zich het recht voor om kosteloos te verschuiven. AAES behoudt tevens zich het recht voor om nadere bescheiden te verlangen.


12.7 Indien de Klant en/of deelnemer(s) van de Klant het lopende evenement, de training of opleiding niet afrondt of niet verschijnt, blijft de factuur verschuldigd en vindt er geen restitutie plaats. 


12.8 Een annulering van een inschrijving voor een evenement, training of opleiding dient door de Klant te worden verricht door middel van een schriftelijke berichtgeving. AAES zal de annulering schriftelijk bevestigen. Bij annulering meer dan 10 werkdagen voorafgaand aan de startdatum, wordt de door AAES toegestuurde factuur gecrediteerd en – indien de Klant de factuur reeds heeft voldaan – het betaalde bedrag gerestitueerd. Bij annulering binnen 10 werkdagen voorafgaand aan de startdatum, is de Klant het volledige factuurbedrag verschuldigd. Het eventueel reeds betaalde bedrag wordt niet gerestitueerd. In geval van overlijden van een deelnemer wordt de factuur gecrediteerd en het eventueel reeds betaalde factuurbedrag gerestitueerd. AAES behoudt zich het recht voor om nadere bescheiden te verlangen.


Indien een deelnemer zonder aanvraag tot verschuiving of zonder annulering - zoals hierboven bedoeld - om welke reden dan ook niet op het evenement, de training of opleiding verschijnt, is de Klant het factuurbedrag alsnog verschuldigd aan AAES. Het staat AAES vrij om al dan niet deze deelnemer opnieuw in te plannen.


12.9 Indien het factuurbedrag t.a.v. een evenement, training of opleiding door de Klant is betaald, kan een vervanger aan het evenement, de training of opleiding deelnemen als dit tenminste 10 werkdagen voor de startdatum schriftelijk kenbaar wordt gemaakt aan AAES. Vervanging is niet mogelijk bij een examen/toets of een training/opleiding gecombineerd met een examen/toets.


12.10 AAES behoudt zich het recht voor om door haar aangeboden prijzen (tussentijds) te wijzigen. Indien voornoemde prijswijzingen met betrekking tot een bepaald evenement, training of opleiding in totaal meer dan 10% van de aangeboden prijs exclusief BTW bedragen, dan heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden mits de Klant dit binnen 10 werkdagen na kennisneming van de prijswijziging schriftelijk aan AAES meedeelt. De Klant heeft in zulk voorkomend geval geen recht op schadevergoeding uit welke hoofde ook. De ontbinding is definitief na schriftelijke bevestiging van AAES.


12.11 Indien niet anders overeengekomen, geldt in alle gevallen dat de betaling voorafgaand aan het evenement, de training of opleiding dient te zijn voldaan. AAES behoudt zich het recht voor om deelname aan het evenement, de training of opleiding te weigeren indien de betaling niet voorafgaand aan het evenement, de training of opleiding is bijgeschreven op de bankrekening van AAES. Hierbij doet AAES geen afstand van het recht op betaling van de factuur.


Artikel 13 Onderhoud, controle en (periodieke) ijking

13.1 Indien partijen overeenkomen dat AAES onderhouds-, controlewerkzaamheden dan wel een periodieke ijking zal verrichten ten behoeve van de Klant dan geldt al hetgeen in artikel 13 is opgenomen als aanvulling op de andere artikelen opgenomen in de onderhavige algemene voorwaarden. Indien een bepaling uit artikel 13 niet in overeenstemming is met een ander artikel van de onderhavige algemene voorwaarden dan geldt ten aanzien van het onderhoud, de controle of periodieke ijking de desbetreffende bepaling uit dit artikel 13.


13.2 Onder de prijs voor de werkzaamheden betreffende het onderhoud, de controle of de ijking valt niet het herstellen van geconstateerde gebreken. AAES stelt eventuele gebreken alleen vast. Het herstellen van geconstateerde gebreken moet worden gezien als meer-werkzaamheden. Indien de Klant wenst dat de gebreken worden gerepareerd dan kan AAES de kosten hiervan in rekening brengen bij de Klant. Tenzij anders overeengekomen, dient de Klant alle te vervangen onderdelen, filters en toebehoren die tijdens de uit te voeren onderhouds-, controle-, of ijkingswerkzaamheden, vervangen dienen te worden, te betalen.


13.3 De Klant heeft geen recht op vervangend apparatuur gedurende de tijd dat AAES de te onderhouden, de te controleren of de te ijken apparatuur onder zich heeft.


13.4 Alvorens de apparatuur door AAES wordt onderhouden, gecontroleerd dan wel geijkt, draagt de Klant er zorg voor dat van alle in of op de apparatuur vastgelegde programmatuur en data een reservekopie is gemaakt. De Klant draagt het risico voor schade dan wel verlies van de programmatuur en data.


13.5 AAES kan nimmer, behoudens opzet of grove roekeloosheid aan de zijde van AAES, aansprakelijk worden gehouden voor schade ontstaan aan de apparatuur gedurende de tijd dat zij deze onder zich heeft ten behoeve van een onderhoud, controle of ijking.


13.6 De Klant zorgt dat de medewerker van AAES zijn/haar werkzaamheden ongehinderd in een veilige en droge omgeving kan uitvoeren bij een temperatuur van minimaal 10 graden.


Artikel 14 Supportwerkzaamheden

14.1 Indien supportwerkzaamheden door AAES voor de Klant worden verricht, geldt al hetgeen in artikel 14 is opgenomen als aanvulling op de andere artikelen opgenomen in de onderhavige algemene voorwaarden. Indien een bepaling uit artikel 14 niet in overeenstemming is met een ander artikel van de onderhavige algemene voorwaarden dan geldt ten aanzien van supportwerkzaamheden de desbetreffende bepaling uit dit artikel 14.


14.2 Supportwerkzaamheden die AAES voor de Klant uitvoert kunnen bestaan uit Apparatuur Technisch Support (ATS), Voertuig Technisch Support (VTS), Remote Technisch Support (RTS), Documentatie Technisch Support (DTS), die online of telefonisch wordt gegeven, of On-site Technisch Support (OTS) op locatie bij de Klant door een medewerker van AAES of haar partner(s). De overeenkomst met de Klant bepaalt welke supportwerkzaamheden AAES ten behoeve van de Klant uitvoert. Alle supportwerkzaamheden zijn ondersteunend. De Klant is en blijft om die redenen altijd zelf verantwoordelijk voor het stellen van de definitieve diagnose aan het voertuig en voor de werkzaamheden die op basis van die diagnose worden uitgevoerd. Tevens is en blijft de Klant verantwoordelijk voor de door AAES en/of haar partners uitgevoerde Remote Technisch Supportdiensten.


14.3 Bij Remote Technisch Support is de Klant in alle gevallen verantwoordelijk voor het deugdelijk functioneren van de door de Klant gebruikte apparatuur en systemen, waaronder uitdrukkelijk ook de verbinding met het voertuig en online verbindingen, die van belang zijn voor de uit te voeren supportwerkzaamheden. Op alle opdrachten voor het uitvoeren van Remote Technisch Support zijn altijd de RTS Condities en Instructies van toepassing.


14.4 Per uit te voeren Remote Technisch Supportdienst wordt, voorafgaand aan het door AAES of haar partner uit te voeren werkzaamheid, een (online) overeenkomst afgesloten in de vorm van een ticket. Hierin staan de uit te voeren Remote Technisch Supportdienst, verdere condities en voorwaarden inclusief prijs, vermeld.


Na afronding van de uitgevoerde dienst, wordt de Klant geïnformeerd en, indien van toepassing, voorzien van informatie en/of advies. Vervolgens wordt de uitgevoerde dienst door AAES aan de Klant gefactureerd op basis van de overeengekomen prijs. Remote Technisch Supportdiensten die, door toedoen van AAES of haar partner, niet succesvol zijn afgerond (ter beoordeling door AAES) worden niet door AAES bij de Klant in rekening gebracht. Remote Technisch Supportdiensten die niet door toedoen van AAES of haar partner, niet succesvol zijn afgrond, dienen door de Klant alsnog betaald te worden.


Klant dient te allen tijde te zorgen voor stabiele netwerkverbindingen en dient mogelijke instructies van de medewerker van AAES of haar partner nauwlettend op te volgen.


AAES behoudt zich het recht voor om succesvol afgeronde supportdiensten geanonimiseerd te gebruiken voor statistische doeleinden en te vermelden op haar website(s).


De klant ontvangt na de uitgevoerde Remote Technisch Supportdienst direct of periodiek een (verzamel)factuur. Deze wordt door AAES middels automatische incasso geïncasseerd van de bankrekening van de Klant. De Klant zorgt te allen tijde voor voldoende banksaldo.


14.5 Directe schade aan elektronische programmeerbare componenten van het voertuig waarvoor de Remote Technisch Supportdienst is aangevraagd wordt vergoed tot een maximum van € 1.000,-, indien onomstotelijk aantoonbaar is dat de schade direct gevolg is door toedoen van AAES of haar partner, e.e.a. ter beoordeling van AAES.


Bij aangevraagde Remote Technisch Supportdiensten, inzake het programmeren van motorregel-apparaten, elektronische startblokkeringen, sleutels, sluitapparatuur en overige voertuig gebonden elektronische componenten, moeten het identiteits- en het kentekenbewijs van de voertuigeigenaar/bezitter worden geverifieerd door de Klant, voorafgaand aan het uitvoeren van de Remote Technisch Supportdienst. De Klant is gehouden een kopie van het identiteits- en kentekenbewijs, conform de AVG gestelde regels, te maken en op datum te archiveren. Voor het geval dat het maken van een kopie van het identiteitsbewijs niet mogelijk is, dient het nummer van het identiteitsbewijs aan de klantgegevens te worden toegevoegd en vastgelegd. Klant controleert het op het voertuig aanwezige chassisnummer met het op het kentekenbewijs vermelde chassisnummer. Klant overtuigt zich ervan dat te programmeren elektronische componenten rechtmatig zijn verkregen, door een kopie van het aankoopbewijs op datum en o.v.v. het betreffende chassisnummer te archiveren. De compleet aangelegde documentatie, zoals hierboven genoemd dient te allen tijde door de Klant aan AAES of haar partner ter beschikking gesteld te worden alvorens AAES of haar partner de ticketaanvraag in behandeling kan nemen. AAES of haar partner zal de documentatie, conform AVG-regelgeving 5 jaar bewaren. Bij gebleken onjuistheid van de documentatie en/of het vermoeden van misbruik, behoudt AAES of haar partner zich het recht voor om specifieke remote supportaanvragen te blokkeren voor de Klant.


14.6 On-site Technisch Support wordt uitsluitend door AAES of haar partners uitgevoerd op basis van een specifieke opdracht van de Klant. De aan AAES of haar partner verstrekte opdracht voor On-site Technisch Support bepaalt welke werkzaamheden AAES uitvoert. Indien de On-site Technisch Supportwerkzaamheden niet alleen bestaan uit het assisteren bij het uitvoeren van een diagnose, maar ook uit het uitvoeren van werkzaamheden aan het voertuig om problemen te verhelpen, geldt dat voor die werkzaamheden een specifieke werkorder wordt opgesteld die de Klant voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden ondertekent ten bewijze van de verstrekte opdracht, en die na uitvoering van de werkzaamheden door de Klant dient te worden ondertekend ten bewijze van de goede uitvoering daarvan door AAES of haar partner.


14.7 Ondertekening van de werkorder, na uitvoering van werkzaamheden aan het voertuig door AAES of haar partner, heeft te gelden als een goedkeuring van het uitgevoerde werk en de vaststelling dat AAES of haar partner de aan haar opgedragen werkzaamheden juist en volledig heeft uitgevoerd. Behoudens eventuele garantie op de uitgevoerde werkzaamheden en de daarvoor gebruikte onderdelen indien deze door AAES of haar partner zijn geleverd, geldt dat AAES of haar partner nadien door de Klant niet kan worden aangesproken voor eventuele andere of hernieuwt optredende gebreken of tekortkomingen aan het voertuig.


14.8 Bij de uitvoering van On-site Technisch Supportwerkzaamheden door AAES of haar partner geldt, voor zover AAES of haar partner geen gebruik maakt van haar eigen meegenomen apparatuur, onverminderd dat de Klant verantwoordelijk is voor de aanwezigheid en het deugdelijk functioneren van de voor de werkzaamheden benodigde apparatuur, waaronder ook goed functionerende online verbindingen.


14.9 De Klant zorgt er bij On-site Technisch Supportwerkzaamheden voor dat de medewerker van AAES zijn/haar werkzaamheden in een veilige en droge omgeving ongehinderd kan uitvoeren bij een temperatuur van minimaal 10 graden.


Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

15.1 Door AAES afgeleverde en/of te leveren producten blijven eigendom van AAES totdat de Klant al hetgeen zij verschuldigd is aan AAES heeft voldaan. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door AAES aan de Klant krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren goederen en verrichte of te verrichten diensten en werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van de Klant in de nakoming van deze overeenkomst(en), waaronder dus ook te verstaan de onderhavige algemene voorwaarden.


15.2 De Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van AAES te bewaren voor zolang als betalingsverplichtingen jegens AAES bestaan.


15.3 De goederen van AAES kunnen niet worden verpand of op enige andere wijze tot zekerheid ten behoeve van derden worden gesteld, althans het is verboden om dat te doen, waarbij partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat dit goederenrechtelijke werking heeft. Evenmin is het de Klant toegestaan om die goederen op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen. De Klant mag alleen de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken, zo lang de opschortende voorwaarde uit artikel 15.1 van de onderhavige algemene voorwaarden niet is ingetreden, in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden verkopen en leveren, indien de Klant jegens de koper tevens een even verstrekkend eigendomsvoorbehoud bedingt als in deze algemene voorwaarden.


Artikel 16 Beëindiging overeenkomst

16.1 AAES is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te beëindigen, indien; 1) de Klant de verplichtingen met betrekking tot de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 2) na het sluiten van de overeenkomst AAES ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen; 3) de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; of 4) redelijkerwijs niet langer van AAES kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke condities zal nakomen.


16.2 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Klant of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het AAES vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.


16.3 Indien de overeenkomst wordt beëindigd of geannuleerd zijn de vorderingen van AAES op de Klant onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 17 Intellectueel eigendom en geheimhoudingsplicht

17.1 AAES behoudt zich alle aan haar toekomende auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten voor op in het kader van de overeenkomst tussen partijen verstrekte of ter inzage gegeven stukken en materialen, zoals de software, prijzen, businessmodellen, trainingsdocumenten, adviezen, templates, programmatuur en sheets. De hier bedoelde stukken en materialen mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AAES worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.


17.2 De Klant is verplicht strikte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie die de Klant in het kader van alle overeenkomsten heeft verkregen, alsmede alle informatie, digitaal en fysiek materiaal en concepten die voorafgaand aan een overeenkomst door AAES met de Klant wordt gedeeld. Het is de Klant verboden deze informatie, materialen en concepten van AAES te delen met derden of openbaar te maken.


17.3 De Klant zal de intellectuele eigendomsrechten van AAES of een licentiegever met betrekking tot de software altijd respecteren en zal de software gebruiken in overeenstemming met de licentievoorwaarden en alle relevante wet- en regelgeving. De Klant is zich bewust van het feit dat het verlenen van het gebruiksrecht van de software nimmer tot doel heeft enig intellectueel eigendomsrecht op de Klant over te laten gaan. 


17.4 In geval van schending van dit artikel 17.1 tot en met 17.3 door de Klant verbeurt de Klant een direct opeisbare boete van € 25.000,- per overtreding, en € 500,- per dag dat de overtreding voortduurt. Het bovenstaande geldt onverminderd het recht van AAES op volledige schadevergoeding.


Artikel 18 Gegevensverwerking

18.1 De Klant garandeert dat hij in alle opzichten voldoet aan de vigerende nationale en Europese wet- en regelgeving, waaronder ook is begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens, zoals de AVG en daaraan verbonden wet- en regelgeving.


18.2 De Klant garandeert dat de persoonsgegeven die de Klant in of via systemen van AAES verwerkt, dan wel terbeschikkingstelling van dergelijke gegevens aan AAES op andere wijze, rechtmatig is en dat zij gerechtigd is tot dergelijke verwerkingen. Waar nodig zullen AAES en de Klant nadere overeenkomsten sluiten in verband de verwerking van persoonsgegevens.


18.3 Indien AAES gegevens van personen ontvangt die bij of voor de Klant werkzaam zijn, is AAES gerechtigd deze te gebruiken voor marketing- en verkoopactiviteiten van AAES en het doen van concrete aanbiedingen aan de Klant. Meer informatie over het gebruik van deze gegevens is te lezen in het privacy en cookiebeleid van AAES dat is te vinden op:


Privacy verklaring: https://cdn.cookiecode.nl/privacy/aa-equipment.nl/nl/pdf

Cookie verklaring: https://cdn.cookiecode.nl/cookie/aa-equipment.nl/nl/pdf


Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1 Op deze voorwaarden en elke overeenkomst van of met AAES en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


19.2 Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten van of met AAES of de uitvoering daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch.

Kunnen wij je helpen?


Wil je meer weten over een bepaald product of onze diensten? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag bij vragen of advies.

Contact

CLEVER DiagnostiX ServiceDesk: